Wednesday Hot Shot: Shapovalov rips a blazing backhand winner

Thursday, Aug 9